چچ

فهرست آزمایشگاه‌های معماری سازمانی و سال تاسیس آنها

یکی از ارکان چارچوب معماری سازمانی ایران، ایجاد "مراکز اعتبارسنجی(آزمایشگاه های) معماری سازمانی" به عنوان نهاد مسئول ارزیابی طرح های معماری سازمانی، همچنین تولید دانش و تدوین اسناد فنی و متدولوژیک معماری سازمانی است. به دلیل اهمیت توانمندی علمی و پژوهشی این مراکز و نیز اهمیت ایجاد ارتباط موثر بین دانشگاه و صنعت، تصمیم گرفته شد این مراکز در دانشگاه های توانمند و دارای صلاحیت تاسیس شود، در این راستا تاکنون چندین آزمایشگاه معماری سازمانی با حمایت سازمان فناوری اطلاعات تاسیس شده است و برای توانمندسازی سایر دانشگاه ها نیز برنامه ریزی شده است.

فهرستی که دراین بخش از آزمایشگاه های معماری سازمانی آمده است تنها با هدف فراهم آوردن زمینه فعالیت سازنده و سودمند آزمایشگاه های تخصصی در این عرصه و آشنایی مقدماتی نهادهای نیازمند اینگونه خدمات با آنها است ; لذا این اطلاع رسانی نباید به منزله تایید صلاحیت آزمایشگاه ها توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران یا فرض بر دارا بودن هرگونه پروانه یا گواهی فعالیت در حوزه های ذیربط انگاشته شود و ضروری است در تعاملات فیمابین، پیشاپیش ملاحظات قانونی، مقرراتی و قراردادی مدنظر قرار گیرد.

آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا دانشگاه شهید بهشتی (تاسیس 1390)

آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه رازی کرمانشاه (تاسیس 1395)

آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز (تاسیس 1396)

آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه گیلان (تاسیس 1396)

آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد (تاسیس 1397)

آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه یزد (تاسیس 1397)

آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه ازاد واحد نجف اباد (تاسیس 1397)

آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه کاشان (تاسیس 1397)

مرکز خود را اضافه کنید...

آدرس کوتاه شده: