چچ

فیلم‌ها

لینک فیلم‌ها و ویدئوهای مرتبط با معماری سازمانی:

کارگاه دوره فشرده معماری کسب‌وکار

مدرس: رضا کرمی

سومین همایش پیشرفت‌های معماری سازمانی آبان 1398

معماری سازمانی برای مدیریت بحران

سخنران: دکتر فریدون شمس

چهارمین همایش پیشرفت‌های معماری سازمانی آبان 1399

کارگاه مخزن معماری سازمانی در عمل: آشنایی با نرم‌افزار Sparx EA

مدرسین: مهندس علی رضایی، مهندس حمیدرضا اقیری

چهارمین همایش پیشرفت‌های معماری سازمانی آبان 1399

کارگاه معماری سازمانی با رویکرد سرویس‌گرا برای بانک‌ها و موسسات مالی

مدرسین: دکتر بابک درویش روحانی، مهندس صالح راد، مهندس پریماه محمدپور

چهارمین همایش پیشرفت‌های معماری سازمانی آبان 1399

نشست بازآفرینی دستگاه‌های اجرایی در پرتو کاربرد معماری سازمانی

سومین همایش پیشرفت‌های معماری سازمانی آبان 1398

نشست معماری سازمانی در صنعت بانک‌داری

سومین همایش پیشرفت‌های معماری سازمانی آبان 1398

نخستین دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم معماری سازمانی در ایران - قسمت اول

مدرس: دکتر فریدون شمس

آذر 82

نخستین دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم معماری سازمانی در ایران - قسمت دوم

مدرس: دکتر فریدون شمس

آذر 82

نخستین دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم معماری سازمانی در ایران - قسمت سوم

مدرس: دکتر فریدون شمس

آذر 82

نخستین دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم معماری سازمانی در ایران-قسمت چهارم

مدرس: دکتر فریدون شمس

آذر 82

آدرس کوتاه شده: