چچ

اعضای گروه تخصصی

اعضای گروه تخصصی معماری سازمانی انجمن انفورماتیک ایران

سرپرست گروه:

رضا کرمی

اعضای کمیته راهبری:

بتول ذاکری

دکتر رئوف خیامی

رضا کرمی

امیر مهجوریان

مسئول پشتیبانی فنی:

ثمین مقدم

به ما بپیوندید

آدرس کوتاه شده: